Tradequo.com

Tôi có thể chuyển tiền từ tài khoản giao dịch của mình sang tài khoản giao dịch của khách hàng khác không?

Chuyển khoản của bên thứ ba đều bị cấm; bạn không thể chuyển tiền giữa các tài khoản của khách hàng khác nhau. Điều này đảm bảo không có tranh chấp trong quá trình rút tiền vì tiền chỉ có thể được rút thông qua phương thức gửi tiền ban đầu.