Tradequo.com

Làm thế nào tôi có thể rút lợi nhuận của mình nếu số tiền rút vượt quá số tiền gửi ban đầu qua thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ?

Theo chúng tôi Chính sách MIMO, chúng tôi chỉ có thể xử lý số tiền rút tối đa bằng số tiền gửi ban đầu vào thẻ của bạn. Lợi nhuận vượt quá số tiền này có thể được rút thông qua các phương thức thay thế như tiền điện tử, chuyển khoản ngân hàng quốc tế hoặc chuyển khoản ngân hàng địa phương.