Tradequo.com

Đặt lại mật khẩu không nhận được?

Trước tiên, hãy kiểm tra tất cả các hộp thư của bạn, bao gồm các thư mục: SPAM, ưu đãi, mạng xã hội, v.v.

Nếu email chứa mã bị chậm trễ đáng kể thì có thể bạn cần phải thay đổi email Hồ sơ của mình. Mã hoạt động 100% trên các miền mạnh hơn như @gmail.com, @protonmail.com, v.v.

Nếu sau vài phút chúng tôi vẫn chưa nhận được liên kết, bạn sẽ nhận được hỗ trợ bằng cách liên hệ với [email protected].