Tradequo.com

Mã 2FA không đến

Trước tiên, hãy kiểm tra tất cả các hộp thư của bạn, bao gồm các thư mục: SPAM, ưu đãi, mạng xã hội, v.v.

Nếu email chứa mã bị chậm trễ đáng kể thì có thể bạn cần phải thay đổi email Hồ sơ của mình. Mã hoạt động 100% trên các miền mạnh hơn như @gmail.com, @protonmail.com, v.v.

 

Bạn muốn yêu cầu thay đổi email?

Skết thúc tin nhắn tới ủng hộ@thương mại.com sử dụng email hiện tại của bạn được chỉ định cho Hồ sơ TQ. Những yêu cầu như vậy yêu cầu xác minh bổ sung để đảm bảo an toàn cho tài khoản của bạn và chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thực hiện quy trình này.