Tradequo.com

Làm cách nào để thêm cố vấn chuyên gia?

  1. Chọn Tệp > Mở thư mục dữ liệu từ menu nền tảng,
  2. Điều hướng đến MQL4/MQL5 > Chuyên gia và đưa cố vấn chuyên gia của bạn vào thư mục này.
  3. Khởi động lại nền tảng của bạn và bạn sẽ có thể thấy EA trong cửa sổ Điều hướng.
  4. Nhấp đúp vào EA của bạn hoặc kéo và thả nó để thêm nó vào biểu đồ ưa thích của bạn