Tradequo.com

Làm cách nào để xem giá mở / đóng cửa trên biểu đồ của tôi?

Lệnh mua được mở ở giá ASK và đóng ở giá BID. Lệnh bán được mở ở mức giá BID và đóng ở mức giá ASK. Theo mặc định, bạn chỉ có thể nhìn thấy dòng BID trên biểu đồ của mình. Để hiển thị dòng ASK, nhấp chuột phải vào biểu đồ và chọn Thuộc tính > Hiển thị > Hiển thị dòng giá ASK.