Tradequo.com

Làm cách nào để rút tiền nếu tôi sử dụng nhiều tùy chọn gửi tiền?

Dựa trên chính sách MIMO của chúng tôi, bạn luôn cần yêu cầu rút tối đa số tiền gửi trước bất kỳ phương thức rút tiền nào khác. Nếu một trong các phương thức gửi tiền là thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ thì khoản tiền hoàn lại sẽ được xử lý qua kênh này lên tới số tiền gửi. Sau đó, bạn có thể yêu cầu rút tiền theo các khoản tiền gửi khác của mình.