Tradequo.com

Số tiền gửi / rút tối thiểu cho tài khoản giao dịch của tôi là bao nhiêu?

KHÔNG có số tiền gửi/rút tối thiểu trong tài khoản giao dịch của bạn. Tuy nhiên, có thể có số tiền giao dịch tối thiểu tùy thuộc vào hệ thống thanh toán.