Tradequo.com

Làm cách nào để kiểm tra lịch sử giao dịch của tôi?

Bạn có thể truy cập lịch sử giao dịch của mình thông qua nền tảng giao dịch, tức là máy tính để bàn hoặc thiết bị đầu cuối di động. Nếu bạn sử dụng thiết bị đầu cuối máy tính để bàn MT4 hoặc MT5, bạn có thể truy cập lịch sử giao dịch từ tab Lịch sử tài khoản. Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng di động MetaTrader, bạn có thể kiểm tra lịch sử giao dịch trên thiết bị di động của mình bằng cách nhấp vào tab Lịch sử.