Tradequo.com

Làm cách nào để xem giá mở / đóng cửa trên biểu đồ của tôi?

Buy orders are opened at the ASK price and closed at the BID price. Sell orders are opened at the BID price and closed at the ASK price. By default, you can only see the BID line on your chart. To see the ASK line, right-click the chart and select Properties > Show > Show ASK price line.

Logo Thương mạiQuo

Cảm ơn bạn đã đến thăm
TradeQuo.com

Tôi xác nhận rằng tôi quan tâm đến việc truy cập trang web này mà không có lời mời chào trước và không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp nào không được phép tại quốc gia cư trú của tôi.

Câu trả lời của bạn không phù hợp với việc truy cập trang web của chúng tôi.