Tradequo.com

Cập nhật email mới

Nếu bạn muốn đổi email cũ sang email mới, vui lòng gửi email tới bộ phận Hỗ trợ theo các bước sau:

  1. Tạo một email tới [email protected]
  2. Sử dụng dòng chủ đề “Thay đổi Email cũ thành Email mới_ID khách hàng:…”
  3. Cung cấp thông tin cá nhân của bạn:

             - Họ và tên
             – Mã khách hàng
             - Số điện thoại
             – Email cũ & Email mới sẽ được cập nhật

  1. Sthực hiện xác minh danh tính bằng liên kết được chia sẻ bởi nhóm hỗ trợ  

Bạn có thể kiểm tra hình ảnh được hiển thị làm ví dụ. (FAQ sẽ có ảnh)