Tradequo.com

Tôi có thể rút tiền của mình bất cứ lúc nào không?

Có, bạn có thể, nhưng vui lòng đảm bảo rằng hồ sơ khu vực thành viên của bạn được cập nhật/xác minh. Bạn có thể đảm bảo tính hợp lệ của nó bằng cách đăng nhập vào khu vực thành viên của mình để kiểm tra xem KYC ban đầu có được xác minh hay không. Nếu không, vui lòng thực hiện các bước xác minh cần thiết theo quy trình Mở tài khoản.