Tradequo.com

Điều gì xảy ra nếu số dư hiện tại của tôi là số âm và tôi có thể nạp tiền không?

Có, bạn có thể gửi tiền vào tài khoản giao dịch của mình với số dư âm. Tuy nhiên, bạn nên yêu cầu chúng tôi đặt lại số dư của bạn về 0 trước khi gửi tiền.

Chúng tôi cung cấp bảo vệ số dư âm, đảm bảo rằng bạn không bị mất nhiều tiền hơn số tiền có trong tài khoản của mình – ngay cả khi thị trường biến động nhanh chóng hoặc có những khoảng trống.