Tradequo.com

Làm thế nào để xác minh đầy đủ hồ sơ TQ của bạn?

During the registration process of your account you will submit a Proof of Identity (POI) document. We need to verify this detail to ensure that you are the genuine account holder who is operating the accounts and not a third party. This is done to comply with the financial law and regulations.
Dưới đây là bản tóm tắt các yêu cầu này:

 

Requirements for the Proof of Identity(POI) document:

 • Nó rõ ràng và dễ đọc
 • Bao gồm số ID, họ tên và ngày sinh
 • Full name to match the POR document and TradeQuo account holder exactly
 • Tất cả bốn góc đều có thể nhìn thấy
 • Mọi hình ảnh và chữ ký đều có thể nhìn thấy rõ ràng
 • Đây là một tài liệu hợp lệ do chính phủ ban hành
 • Ngày hết hạn không dưới một tháng kể từ khi xác minh

 

Tài liệu được chấp nhận:

 • Hộ chiếu quốc tế
 • Chứng minh nhân dân / tài liệu quốc gia
 • Driver’s License
 • Thẻ thường trú 

 

We will review your documents, and your account will be verified within 24 hours. You will receive a notification email from us, then you can start to deposit and trade.