Tradequo.com

Tôi có thể thay đổi đơn vị tiền tệ cơ bản của tài khoản của mình không?

Không, bạn không thể thay đổi loại tiền tệ cơ bản của tài khoản của mình sau khi đã tạo nó. Tuy nhiên, bạn có thể tạo lại tài khoản giao dịch mới với loại tiền cơ bản mong muốn thông qua Khu vực Thành viên.