Tradequo.com

Tôi có thể gửi / rút tiền từ tài khoản của bạn bè / người thân của mình không?

Tiền gửi của bên thứ ba bị cấm; bạn chỉ có thể sử dụng các tùy chọn cấp vốn được đăng ký dưới tên riêng của bạn để nạp tiền vào (các) tài khoản của bạn. Điều này đảm bảo không có tranh chấp trong quá trình rút tiền vì tiền chỉ có thể được rút thông qua phương thức gửi tiền ban đầu.

Hãy liên hệ với Nhóm hỗ trợ của chúng tôi nếu:

  • EPS hoặc thẻ ngân hàng của bạn bị chặn.
  • Bạn không thể rút tiền về tài khoản thanh toán mà bạn đã gửi tiền.
  • Bạn đang được yêu cầu xác minh quyền sở hữu tài khoản thanh toán của mình.