Tradequo.com

Mã 2FA không đến

Trước tiên, hãy kiểm tra tất cả các hộp thư của bạn, bao gồm các thư mục: SPAM, ưu đãi, mạng xã hội, v.v.

Nếu email chứa mã bị chậm trễ đáng kể thì có thể bạn cần phải thay đổi email Hồ sơ của mình. Mã hoạt động 100% trên các miền mạnh hơn như @gmail.com, @protonmail.com, v.v.

 

Want to request an email change?

Send a message to support@tradequo.com using your current email assigned to the TQ Profile. Such requests require additional verification to ensure your account’s safety, and we will guide you through this process.