Tradequo.com

tổng quan vê tai khoản

Chúng tôi làm cho trải nghiệm giao dịch của bạn trở nên dễ dàng.
Giao dịch hơn 350 thị trường từ một tài khoản trên mọi thiết bị, từ mọi nơi trên toàn cầu.

NGUYÊN

Tùy chọn tiền tệ cơ sở

đô la Mỹ

Quy mô hợp đồng

1 Lô = 100.000

Đòn bẩy tối đa

Hoán đổi MIỄN PHÍ

Bảo vệ số dư âm

Trải rộng trên tất cả các chuyên ngành

Thấp tới 0,1 pip

Nhiệm vụ

$3 mỗi bên

Ký quỹ phòng ngừa rủi ro*

0%

Số lệnh mở/chờ xử lý tối đa trên mỗi khách hàng

300 vị trí

Khối lượng giao dịch tối thiểu

0,01 lô

Hạn chế lô trên mỗi vé

50 lô

Bảo hiểm rủi ro được phép

Chuyên gia tư vấn

Cấp phát đơn đặt hàng

Tiền gửi tối thiểu

Phụ thuộc vào Hệ thống thanh toán, bắt đầu từ $1

Gọi ký quỹ

50%

Ngừng cấp độ

20% trong tài khoản

Thông số kỹ thuật

TIÊU CHUẨN

Tùy chọn tiền tệ cơ sở

đô la Mỹ

Quy mô hợp đồng

1 Lô = 100.000

Đòn bẩy tối đa

Hoán đổi MIỄN PHÍ

Bảo vệ số dư âm

Trải rộng trên tất cả các chuyên ngành

Thấp tới 0,4 pip

Nhiệm vụ

$0

Ký quỹ phòng ngừa rủi ro*

0%

Số lệnh mở/chờ xử lý tối đa trên mỗi khách hàng

300 vị trí

Khối lượng giao dịch tối thiểu

0,01 lô

Hạn chế lô trên mỗi vé

50 lô

Bảo hiểm rủi ro được phép

Chuyên gia tư vấn

Cấp phát đơn đặt hàng

Tiền gửi tối thiểu

Phụ thuộc vào Hệ thống thanh toán, bắt đầu từ $1

Gọi ký quỹ

50%

Ngừng cấp độ

20% trong tài khoản

Thông số kỹ thuật

SỐ KHÔNG

Tùy chọn tiền tệ cơ sở

đô la Mỹ

Quy mô hợp đồng

1 Lô = 100.000

Đòn bẩy tối đa

Hoán đổi MIỄN PHÍ

Bảo vệ số dư âm

Trải rộng trên tất cả các chuyên ngành

Nhiệm vụ

$4 mỗi bên

Ký quỹ phòng ngừa rủi ro*

0%

Số lệnh mở/chờ xử lý tối đa trên mỗi khách hàng

300 vị trí

Khối lượng giao dịch tối thiểu

0,01 lô

Hạn chế lô trên mỗi vé

50 lô

Bảo hiểm rủi ro được phép

Chuyên gia tư vấn

Cấp phát đơn đặt hàng

Tiền gửi tối thiểu

Phụ thuộc vào Hệ thống thanh toán, bắt đầu từ $1

Gọi ký quỹ

50%

Ngừng cấp độ

20% trong tài khoản

Thông số kỹ thuật

KHÔNG GIỚI HẠN ∞

Tùy chọn tiền tệ cơ sở

đô la Mỹ

Quy mô hợp đồng

1 Lô = 100.000

Đòn bẩy tối đa

Hoán đổi MIỄN PHÍ

Bảo vệ số dư âm

Trải rộng trên tất cả các chuyên ngành

Thấp tới 0,6 điểm

Nhiệm vụ

$0

Ký quỹ phòng ngừa rủi ro*

Số lệnh mở/chờ xử lý tối đa trên mỗi khách hàng

300 vị trí

Khối lượng giao dịch tối thiểu

0,01 lô

Hạn chế lô trên mỗi vé

50 lô

Bảo hiểm rủi ro được phép

Chuyên gia tư vấn

Cấp phát đơn đặt hàng

Tiền gửi tối thiểu

Phụ thuộc vào Hệ thống thanh toán, bắt đầu từ $1

Gọi ký quỹ

50%

Ngừng cấp độ

20% trong tài khoản

Thông số kỹ thuật

NGUYÊN

Tùy chọn tiền tệ cơ sở

USD, THB

Quy mô hợp đồng

1 Lô = 100.000

Đòn bẩy tối đa

Hoán đổi MIỄN PHÍ

Bảo vệ số dư âm

Trải rộng trên tất cả các chuyên ngành

Thấp tới 0,1 pip

Nhiệm vụ

$3 mỗi bên

Ký quỹ phòng ngừa rủi ro*

0%

Số lệnh mở/chờ xử lý tối đa trên mỗi khách hàng

300 vị trí

Khối lượng giao dịch tối thiểu

0,01 lô

Hạn chế lô trên mỗi vé

50 lô

Bảo hiểm rủi ro được phép

Chuyên gia tư vấn

Cấp phát đơn đặt hàng

Tiền gửi tối thiểu

Phụ thuộc vào Hệ thống thanh toán, bắt đầu từ $1

Gọi ký quỹ

50%

Ngừng cấp độ

0%*

Thông số kỹ thuật

TIÊU CHUẨN

Tùy chọn tiền tệ cơ sở

USD, THB

Quy mô hợp đồng

1 Lô = 100.000

Đòn bẩy tối đa

Hoán đổi MIỄN PHÍ

Bảo vệ số dư âm

Trải rộng trên tất cả các chuyên ngành

Thấp tới 0,4 pip

Nhiệm vụ

$0

Ký quỹ phòng ngừa rủi ro*

0%

Số lệnh mở/chờ xử lý tối đa trên mỗi khách hàng

300 vị trí

Khối lượng giao dịch tối thiểu

0,01 lô

Hạn chế lô trên mỗi vé

50 lô

Bảo hiểm rủi ro được phép

Chuyên gia tư vấn

Cấp phát đơn đặt hàng

Tiền gửi tối thiểu

Phụ thuộc vào Hệ thống thanh toán, bắt đầu từ $1

Gọi ký quỹ

50%

Ngừng cấp độ

0%*

Thông số kỹ thuật

KHÔNG LÃI SUẤT

Tùy chọn tiền tệ cơ sở

USD, THB

Quy mô hợp đồng

1 Lô = 100.000

Đòn bẩy tối đa

Hoán đổi MIỄN PHÍ

Bảo vệ số dư âm

Trải rộng trên tất cả các chuyên ngành

Nhiệm vụ

$4 mỗi bên

Ký quỹ phòng ngừa rủi ro*

0%

Số lệnh mở/chờ xử lý tối đa trên mỗi khách hàng

300 vị trí

Khối lượng giao dịch tối thiểu

0,01 lô

Hạn chế lô trên mỗi vé

50 lô

Bảo hiểm rủi ro được phép

Chuyên gia tư vấn

Cấp phát đơn đặt hàng

Tiền gửi tối thiểu

Phụ thuộc vào Hệ thống thanh toán, bắt đầu từ $1

Gọi ký quỹ

50%

Ngừng cấp độ

0%*

Thông số kỹ thuật

KHÔNG GIỚI HẠN ∞

Tùy chọn tiền tệ cơ sở

USD, THB

Quy mô hợp đồng

1 Lô = 100.000

Đòn bẩy tối đa

Hoán đổi MIỄN PHÍ

Bảo vệ số dư âm

Trải rộng trên tất cả các chuyên ngành

Thấp tới 0,6 điểm

Nhiệm vụ

$0

Ký quỹ phòng ngừa rủi ro*

Số lệnh mở/chờ xử lý tối đa trên mỗi khách hàng

300 vị trí

Khối lượng giao dịch tối thiểu

0,01 lô

Hạn chế lô trên mỗi vé

50 lô

Bảo hiểm rủi ro được phép

Chuyên gia tư vấn

Cấp phát đơn đặt hàng

Tiền gửi tối thiểu

Phụ thuộc vào Hệ thống thanh toán, bắt đầu từ $1

Gọi ký quỹ

50%

Ngừng cấp độ

0%*

Thông số kỹ thuật

Hoán đổi MIỄN PHÍ

Tùy chọn tiền tệ cơ sở

USD, THB

Quy mô hợp đồng

1 Lô = 100.000

Đòn bẩy tối đa

Bảo vệ số dư âm

Trải rộng trên tất cả các chuyên ngành

Thấp tới 0,4 pip

Nhiệm vụ

$0

Ký quỹ phòng ngừa rủi ro*

0%

Số lệnh mở/chờ xử lý tối đa trên mỗi khách hàng

300 vị trí

Khối lượng giao dịch tối thiểu

0,01 lô

Hạn chế lô trên mỗi vé

50 lô

Bảo hiểm rủi ro được phép

Chuyên gia tư vấn

Cấp phát đơn đặt hàng

Tiền gửi tối thiểu

Phụ thuộc vào Hệ thống thanh toán, bắt đầu từ $1

Gọi ký quỹ

50%

Ngừng cấp độ

0%*

Thông số kỹ thuật