Tradequo.com

การถอนเงินจะใช้เวลานานเท่าใดจึงจะมาถึงบัญชีธนาคารของฉัน?

ระยะเวลาของการโอนเงินระหว่างประเทศขึ้นอยู่กับประเทศผู้รับและธนาคารตัวกลางที่เกี่ยวข้อง อาจใช้เวลาสูงสุด 7 วันทำการภายในสหภาพยุโรป และสูงสุด 14 วันสำหรับส่วนที่เหลือของโลก