Tradequo.com

การถอนเงินจะใช้เวลานานเท่าใดจึงจะมาถึงบัญชีธนาคารของฉัน?

การโอนเงินระหว่างประเทศขึ้นอยู่กับประเทศผู้รับและธนาคารตัวกลางที่เกี่ยวข้อง อาจใช้เวลาถึง 5 วันทำการภายในสหภาพยุโรป และนานถึง 14 วันสำหรับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก