Tradequo.com

ฉันสามารถเปลี่ยนสกุลเงินหลักของบัญชีของฉันได้หรือไม่?

ไม่ได้ คุณไม่สามารถเปลี่ยนสกุลเงินหลักของบัญชีของคุณได้เมื่อคุณสร้างสกุลเงินแล้ว อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสร้างบัญชีซื้อขายใหม่อีกครั้งด้วยสกุลเงินหลักที่คุณต้องการผ่านทางพื้นที่สมาชิกของคุณ