Tradequo.com

จะเกิดอะไรขึ้นหากยอดเงินปัจจุบันของฉันติดลบ และฉันสามารถฝากเงินได้หรือไม่?

ได้ คุณสามารถฝากเข้าบัญชีซื้อขายของคุณด้วยยอดคงเหลือติดลบ อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้ขอให้เรารีเซ็ตยอดเงินคงเหลือของคุณให้เป็นศูนย์ก่อนทำการฝากเงิน

เรามีการป้องกันยอดคงเหลือติดลบ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะไม่สูญเสียเงินมากกว่าที่มีอยู่ในบัญชีของคุณ แม้ว่าตลาดจะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วหรือมีช่องว่างก็ตาม