Tradequo.com

tổng quan vê tai khoản

Chúng tôi làm cho trải nghiệm giao dịch của bạn trở nên dễ dàng.
Trade 350+ markets from a single account on any device, from anywhere globally.

NGUYÊN

Tùy chọn tiền tệ cơ sở

USD, EUR

Quy mô hợp đồng

1 Lô = 100.000

Maximum Leverage

1:1000

Bảo vệ số dư âm

Trải rộng trên tất cả các chuyên ngành

Thấp đến 0,0 điểm

Nhiệm vụ

$3 mỗi bên

Số lệnh mở/chờ xử lý tối đa trên mỗi khách hàng

300 vị trí

Khối lượng giao dịch tối thiểu

0,01 lô

Hạn chế lô trên mỗi vé

50 lô

Bảo hiểm rủi ro được phép

Swap-Free

Available

Depends on the Payment system

$5

Margin Call

100%

Stop Out Level

50%

TIÊU CHUẨN

Tùy chọn tiền tệ cơ sở

USD, EUR

Quy mô hợp đồng

1 Lô = 100.000

Maximum Leverage

1:1000

Bảo vệ số dư âm

Trải rộng trên tất cả các chuyên ngành

Thấp tới 0,6 điểm

Nhiệm vụ

Số lệnh mở/chờ xử lý tối đa trên mỗi khách hàng

300 vị trí

Khối lượng giao dịch tối thiểu

0,01 Rất nhiều

Hạn chế lô trên mỗi vé

50 lô

Bảo hiểm rủi ro được phép

Swap-Free

Available

Depends on the Payment system

$5

Margin Call

100%

Stop Out Level

50%

NGUYÊN

Tùy chọn tiền tệ cơ sở

USD, EUR

Quy mô hợp đồng

1 Lô = 100.000

Tận dụng

1:1 đến 1:1,000 ($5 – $20,000)
1:1 đến 1:200 ($20,001 – $100,000)
1:1 đến 1:100 ($100,001+)

Bảo vệ số dư âm

Trải rộng trên tất cả các chuyên ngành

Thấp đến 0,0 điểm

Nhiệm vụ

$3 mỗi bên

Số lệnh mở/chờ xử lý tối đa trên mỗi khách hàng

300 vị trí

Khối lượng giao dịch tối thiểu

0,01 lô

Hạn chế lô trên mỗi vé

50 lô

Bảo hiểm rủi ro được phép

Tài khoản Hồi giáo

Không bắt buộc

Tiền gửi tối thiểu

$5

TIÊU CHUẨN

Tùy chọn tiền tệ cơ sở

USD, EUR

Quy mô hợp đồng

1 Lô = 100.000

Tận dụng

1:1 đến 1:1,000 ($5 – $20,000)
1:1 đến 1:200 ($20,001 – $100,000)
1:1 đến 1:100 ($100,001+)

Bảo vệ số dư âm

Trải rộng trên tất cả các chuyên ngành

Thấp tới 0,6 điểm

Nhiệm vụ

Số lệnh mở/chờ xử lý tối đa trên mỗi khách hàng

300 vị trí

Khối lượng giao dịch tối thiểu

0,01 Rất nhiều

Hạn chế lô trên mỗi vé

50 lô

Bảo hiểm rủi ro được phép

Tài khoản Hồi giáo

Không bắt buộc

Tiền gửi tối thiểu

$5

TIỀN ĐIỆN TỬ

Tùy chọn tiền tệ cơ sở

USDT

Quy mô hợp đồng

1 Lô = 100.000

Tận dụng

1:1 đến 1:20

Bảo vệ số dư âm

Trải rộng trên tất cả các chuyên ngành

Thấp tới $0,7

Nhiệm vụ

Số lệnh mở/chờ xử lý tối đa trên mỗi khách hàng

50 vị trí

Khối lượng giao dịch tối thiểu

0,01 lô

Hạn chế lô trên mỗi vé

50 lô

Bảo hiểm rủi ro được phép

Tài khoản Hồi giáo

Không bắt buộc

Tiền gửi tối thiểu

$5

Cảm ơn bạn đã đến thăm
TradeQuo.com

Tôi xác nhận rằng tôi quan tâm đến việc truy cập trang web này mà không có lời mời chào trước và không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp nào không được phép tại quốc gia cư trú của tôi.

Câu trả lời của bạn không phù hợp với việc truy cập trang web của chúng tôi.