Tradequo.com

ฉันสามารถโอนเงินจากบัญชีซื้อขายของฉันไปยังบัญชีซื้อขายของลูกค้ารายอื่นได้หรือไม่?

ห้ามการถ่ายโอนโดยบุคคลที่สาม คุณไม่สามารถโอนเงินระหว่างบัญชีของลูกค้าที่แตกต่างกันได้ สิ่งนี้ทำให้แน่ใจได้ว่าไม่มีข้อพิพาทในระหว่างการถอนเงิน เนื่องจากเงินสามารถถอนออกได้ด้วยวิธีฝากเริ่มต้นเท่านั้น